Alla bilder Anmäl intresse

ORUST MORLANDA-SLÄTTHULT 2:95

Högt belägna tomter med fin havsutsikt ner mot västerhavet och Ellös

 • Tomtareal/mark: 569 kvm
 • Pris: 2 100 000 kr (Eller bud)
Information

Beskrivning

 • Högt över samhället Ellös ligger dessa tomter varav nu endast 2 tomter/fastigheter återstår. Planlagt område, vägar, vatten, avlopp, fiber fram till tomtgräns. Vatten/avlopp betalt. Väg inkl vägbelysning i området. Fin havsutsikt ut mot havet och ner mot Ellös.

Allmän information

 • Pris:
  2 100 000 kr
 • Pristyp:
  Eller bud
 • Tillträde:
  Enligt överenskommelse
 • Tomtareal/mark:
  569 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Se information nedan
 • Taxeringsvärde mark:
  306 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde:
  306 000 kr
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Statlig fastighetsskatt: Den statliga fastighetsskatten är för närvarande på 1.0 % av taxeringsvärdet för obebyggd tomtmark. Uppförs en byggnad på fastigheten betalar man istället en kommunal fastighetsavgift fr.o.m. året efter byggnationen står färdig. Kommunal fastighetsavgift: Nybyggda bostäder är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år.
 • Fastighetsbeteckning:
  ORUST MORLANDA-SLÄTTHULT 2:95
 • Objektstyp:
  Tomt (Typkod: 210)
 • Byggrätt, anslutningar mm:
  Planförslaget: Detaljplan: http://www.orust.se/download/18.683f54f5141ef4b89fc4ede/1385724330873/311-043+Morlanda-Sl%C3%A4tthult+2%3A72+Planbeskrivning.pdf Planbeskrivning: http://docplayer.se/6570902-Morlanda-slatthult-2-72-m-fl-planbeskrivning-ellos-orust-kommun-vastra-gotalands-lan-detaljplan-for-del-av.html Fastigheten utgörs av en plansprängd tomt. Statlig fastighetsskatt: Den statliga fastighetsskatten är på 1.0 % av taxeringsvärdet för obebyggd tomtmark. Uppförs en byggnad på fastigheten betalar man istället en kommunal fastighetsavgift. Kommunal fastighetsavgift: Nybyggda bostäder är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Planförslaget Inom planområdet föreslås en utbyggnad av 10 småhus på friköpta tomter, uppdelat i tre olika bebyggelsegrupper. Antalet tomter har, jämfört med programförslaget, reducerats från 12 till 10. För flertalet tomter inom planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5-6 meter för bostadshus. Denna byggnadshöjd medger uppförande av traditionella 1½-planshus med eller utan förhöjt väggliv alternativt enplanshus med eller utan suterrängvåning. Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor uppföras till maximalt 1/3 av fasadens längd. Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter. För två tomter i nordost medges en byggnadshöjd på 6,5 meter vilket innebär att två fulla våningar medges. Husen på dessa tomter får stöd i berget bakom vilket motiverar att en högre byggnadshöjd kan tillåtas här. För att förbättra möjligheten till utblickar för den mittersta av dessa tomter har prickad mark införts mellan de båda byggrätterna på motsatt sidan av gatan. Inom några av tomterna inom planområdet är det, med hänsyn till terräng- ens lutning och lokalgatans höjd, mest lämpligt att uppföra suterränghus alternativt hus med sammansatta byggnadskroppar på olika nivåer. Beroende på storlek och nivåförhållanden a inom respektive tomt tillåts olika byggnadsareor för huvudbyggnaden på fastigheten. Den största tillåtna byggnads arean inom respektive fastig het har satts till 100, 115 respektive 130 m². Utöver angiven största tillåt na byggnadsarea för huvudbyggnad inom respektive fastighet får också en mindre tillbyggnad på maximalt 20 m² uppföras i ett plan, t ex en veranda, ett inglasat uterum etc. Komplement-byggnad (garage, förråd, gäststuga) om maximalt 30 m² får uppföras inom respektive fastighet. Högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet får uppföras. Garage kan vara fristående, sammanbyggt med huvudbyggnad eller integrerat i huvudbyggnaden. Om garage integreras i huvudbyggnad (t ex suterränghus med garage i suterrängplan) ska garagets byggnadsarea ingå i huvudbyggnadens. Detta innebär att om ett garage inte- greras i huvudbyggnaden är den maximala arean för denna byggnad den- samma som för huvudbyggnaden. Om garage är sammanbyggt med huvud-byggnaden eller fristående får dess ar ea uppgå till 30 m² utöver huvudbyggnadens area. Huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns, i de fall där byggrätten inte begränsas av prickad mark. Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns i de fall där inte byggrätten be- gränsas av prickad mark. För vissa tomt er styrs placeringen av komplement-byggnader genom att s.k. "plusmark" redovisas. Taken på byggnaderna ska utformas som sadeltak eller sadeltak där nocken förskjuts i höjdled för att ta upp nivå skillnader. Tillåten takvinkel för huvudbyggnad är 25-35°. För komplement byggnad tillåts både sadeltak och pulpettak. Största tillåtna takvinkel för sadeltak är 27° och för pulpettak 18°. Se mer info på planbeskrivningen på nätet under Orust Kommun Från anslutningspunkten på varje fastighet finns en sprängd kanal in mot mitten av respektive tomt för indragning av va och el/tele/fiber ledning. Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp. som är framdraget till tomtgräns. Anslutningsavgiften är betald och ingår i köpeskillingen. Vägförening finns i området. (Ellös vägförening) Länk till Ellös: http://www.foreningenellos.se/elloes.html Morlanda-slätthult 2:27 m. Fl. Detaljplan, beslutad Datum: 2013-06-27 Genomförande: Början 2013-11-16 slut 2018-11-15 Väg/samfällighetsavgift 1 200 kr Fjärrvärmen är framdragen till tomtgräns. Anslutning och drift krävs vid köp av fastigheten. Anslutningsavgiften och driften betalas av köparen. Tomten utgörs av en plansprängd yta med framdraget va, fjärrvärme, el, tele och fiber. Pendel parkering i samhället för transport med buss. Täta turer till Varekil och Henån samt till Stenungsund. Parkering i anslutning till byggnationen på respektive tomt. All service finns i Ellös och Henån. Vill man se sig omkring finns även Torps Köpcentrum och Stenungsund köpcentrum på lagom avstånd.

Byggnad

 • Avlopp:
  Kommunalt avlopp
 • Vatten:
  Kommunalt vatten

Övriga rättigheter och belastningar

 • Planer och bestämmelser
  Morlanda-Slätthult 2:27 m.fl., Detaljplan (Beslutsdatum: 20130627, Registreringsdatum: 20131205)

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Se mer info på Kommunens hemsida gällande boende på Orust / Ellös

Inteckning

 • Inteckningar: 1
 • Totalt belopp:
  875 000 kr

Ekonomi

 • Fastighetsskatt/-avgift:
  3060 kr/år
 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Området

 • Vackert belägna tomter med högt läge och fin havsutsikt vid Ellös
  Samtliga tomter har ett högt läge och asfaltväg ända fram till tomtgräns. 
  Vidunderlig havsutsikt mot Ellös och Ellös hamn samt Gullholmen med västerhavet strax intill. 
  Här kan man bygga sig ett boende utöver det vanliga !
 • Kommunikationer:
   Bussförbindelse finns från centrala Ellös
 • Vägbeskrivning:
   Stenungsund - väg 160 mot Varekil. Tag vänster i Varekil och kör mot Ellös väg 178.
  Följ vägen rakt fram mot Ellös centrum, ca 16,8 km från Varekil.
  I samhället kör rakt fram ner till hamnen, höger mot Marinan, kör ca 200 m, höger in på Hantverkargatan. 
  Följ vägen ca 100 m, tag vänster, följ vägen ca 100 m, framme i området med tomterna 6-9, kör ytterligare ca 100 m och uppför backen till höger så är ni vid området med tomterna 1-5. Välkomna !

Övrigt

 • Övrigt:
  Det är ett AB som säljer fastigheten.
Bilder Dokument & Länkar Karta

Intresserad?

Peter Johansson, Fastighetsmäklare
0708-111345
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR